Think Big.

Think Business.

Naszą siłą jest doświadczenie i wysokie kompetencje. Słuchamy swoich klientów. To pozwala nam znajdować najlepsze rozwiązania i dostarczać w pełni zindywizualizowane, kompleksowe narzędzia biznesowe w zakresie finansów.

Synergia

Każdy z nas specjalizuje się w innej dziedzinie, dlatego wspólnie potrafimy skutecznie rozwiązywać najbardziej złożone zadania. Analizujemy, interpretujemy, doradzamy i udzielamy wsparcia we wszelkich przedsięwzięciach biznesowych.

Suma doświadczeń

Od ponad 16 lat jesteśmy zaufanymi partnerami dla naszych klientów. Wskazujemy właściwe rozwiązania, budując mocną, stabilną pozycję zarówno mikroprzedsiębiorstw jak i międzynarodowych grup czy spółek giełdowych.
  • Audyt
  • Doradztwo biznesowe
  • Narzędzia wspomagające zarządzanie
  • Whitepapers
Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości.
Badanie historycznych danych finansowych zamieszczanych w prospektach emisyjnych i dokumentach informacyjnych.
Badanie planów i sprawozdań sporządzanych na potrzeby przekształcenia, połączenia, podziału, wniesienia aportu.
Audyty zarządcze dla Rad Nadzorczych oraz Właścicieli.
Optymalizacja kosztów działalności operacyjnej w przedsiębiorstwie.
Programy restrukturyzacji zadłużenia.
Wycena przedsiębiorstw i inwestycji.
Due diligence finansowe.
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
Plany finansowe na potrzeby wewnętrzne i dla instytucji finansowych.
Modele wyceny przedsiębiorstw i inwestycji.
Raporty controlingowe zindywidualizowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.
Wzory sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.
Kompleksowe wykonywanie od strony merytorycznej oraz graficznej dokumentów Whitepaper na potrzeby ICO, ITO i inne.
Memoranda Inwestycyjne.
Teasery oraz inne dokumenty inwestycyjne.

Nazywamy się

B-think

Jesteśmy zgranym zespołem wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Uważamy, że każde zadanie, przed którym stajemy, wymaga odpowiedniej ilości poświęconego czasu i uwagi. Tylko takie podejście gwarantuje, że produkt końcowy, będzie w pełni spersonalizowany i dostosowany do potrzeb nawet najbardziej wymagającego klienta.

[ Marcin Hauffa ]

Członek Zarządu

[ Marcin Hauffa ]

Członek zarządu

[ Adam Toboła ]

Członek zarządu

[ Anna Witkowska ]

Manager

[ Ewelina Radziszewska ]

Manager

[ Filip Radziszewski ]

Manager

[ Magdalena Brzezińska ]

Senior Asystent

B-think Audit sp. z o.o.

ul. św. Michała 43

61-119 Poznań

Marcin Hauffa
CEO & Head Advisor
+48 500 612 413 +48 61 624 74 84 kontakt@bthink.pl
REGON: 364047353
NIP: 7822616305
KRS: 0000610084
Zasady przetwarzania danych osobowych

Informacja o administratorze danych osobowychoraz o zakresie, sposobach i celach przetwarzania danych osobowychWymieniając korespondencję elektroniczną z serwerem pocztowym w domenie ‘bthink.pl’ przekazuje nam Pani/Pan pewne dane osobowe, na przykład w postaci imienia i nazwiska, adresu email czy numeru telefonu. Z tym momentem rozpoczyna się przetwarzanie tych danych przez B-think Audit sp. z o.o. na zasadach opisanych poniżej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie B-think Audit sp. z o.o. adres: ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, KRS numer 610084 (dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na następujący adres: administrator@bthink.pl

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się), dane podmiotu, dla którego Pani/Pan pracuje wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi tego podmiotu. Jeśli Administrator otrzyma od Pani/Pana inne dane osobowe, również może je przetwarzać w celach wskazanych poniżej.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:
- kontaktu z Panią/Panem w sprawach związanych z zawartą umową i jej realizacją,
- wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,
- wykonania praw i obowiązków Administratora wynikających z zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem bądź umowy, którą zawarł z Administratorem podmiot, dla której Pan/Pani pracuje,
- kontaktu z Panią/Panem w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów Administratora,
- utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową.

Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowiła konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również prawnie uzasadnione interesy Administratora, polegające na współpracy z podmiotem, dla którego Pani/Pan pracuje oraz realizacją przez Administratora zadań związanych z wykonywaną przez siebie działalnością.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez: (i) okres trwania współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, lub (ii) współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego Pani/Pan pracuje, lub (iii) okres, przez który korzystanie z Pani/Pana danych osobowych wiązało się ze świadczeniem usług przez Administratora na rzecz jego Klientów. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane także po tym okresie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.
@ 2018 B-think Audit Sp. z o.o.